#author("2021-11-02T15:09:09+09:00","","")
N?m ? bìa r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha và đ??c bao quanh b?i Dãy núi R?ng, Dragon Ocean Đ? S?n là m?t trong nh?ng n?i l?u trú t?t nh?t ? Đ? S?n, H?i Phòng. Dragon Ocean Đ? S?n là siêu t? h?p ngh? d??ng qu?c t? t?i vùng du l?ch DUY NH?T Vi?t Nam, mang đ?n m?t th?m m? hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Vài năm n?a, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng phát tri?n du l?ch c?a Đ? S?n. Là khu du l?ch qu?c t? v?i quy mô h?n 480ha đ?t khai hoang hoàn toàn, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n có v? trí lý t??ng, h?u tình, đ??c thiên nhiên ?u đãi. Không còn nghi ng? gì n?a, đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n chính là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài 1km và r?ng 23 ha. N??c bi?n ? khu v?c này luôn trong xanh, t??ng ph?n rõ r?t v?i đ? đ?c ? bãi bi?n Đ? S?n. D? án này có tên chính th?c là Dragon Ocean Đ? S?n, n?m trong qu?n th? khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco phát tri?n t?i qu?n Đ? S?n, thành ph? H? Chí Minh. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n có di?n tích đ?t 480 ha h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c. Ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng, v?i nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n sinh l?i h?p d?n và cao c?p.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/
#author("2021-11-03T09:31:11+09:00","","")

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS